DNSH načelo u EU natječajima i financijskim instrumentima

“Do not significant harm – DNSH” načelo je koncept u području poslovne etike i društvene odgovornosti poduzeća koje se koristi kako bi se osiguralo da poduzeća ne nanose štetu društvu i okolišu svojim poslovanjem.

Ovo načelo zahtijeva da poduzeća preuzmu odgovornost za utjecaj svojih aktivnosti na društvo i okoliš te da poduzmu mjere kako bi smanjili bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati. DNSH načelo može se primijeniti na različite aspekte poslovanja, uključujući proizvodnju, distribuciju, marketing, upravljanje resursima, i druge aktivnosti poduzeća koje mogu utjecati na društvo i okoliš.

Iako nije zakonski obvezujuće, smatra se važnim u području društvene odgovornosti poduzeća i može pomoći u promicanju održivog razvoja i društvene pravde. Europska Unija također je prepoznala važnost ovog načela te ga istaknula kao ključno načelo Europskog zelenog plana, zbog čega je načelo dobilo bitnu ulogu u EU natječajima i financijskim instrumentima u aktualnom financijskom razdoblju. Za sve projekte i aktivnosti koje će se financirati EU sredstvima prijavitelji će morati dokazati da su usklađeni s DNSH načelom.

DNSH načelo, ili načelo “na nanosi bitnu štetu”, nalaže da aktivnosti poduzeća ne smiju značajno naštetiti niti jednom od šest ciljeva održivosti definiranih EU Taksonomijom:

 1. ublažavanje klimatskih promjena,
 2. prilagodba klimatskim promjenama,
 3. održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
 4. prijelaz na kružno gospodarstvo,
 5. sprečavanje i kontrola onečišćenja,
 6. zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

null

Prilikom pripreme projektne prijave za financiranje EU sredstvima potrebno je utvrditi da projekt neće sadržavati aktivnosti koje bi značajno štetile navedenim ciljevima, odnosno da je projekt neutralan u odnosu na ciljeve.

Dokumentacija kojom možete dokazati poštivanje DNSH načela uključuje:

 • EU izjavu o sukladnosti – Izjava kojom proizvođač garantira da je određeni proizvod usklađen s primjenjivim propisima EU-a
 • CE Certifikat EK – Oznaka CE nije obvezna za sve proizvode, već samo za one koje EU izričito navodi. Ovom oznakom proizvođač jamči da je ispitao proizvod te da on ispunjava zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša.
  • Dokaz o posjedovanju ISO 14001 standarda (sustavi upravljanja zaštitom okoliša)
  • Izjava o svojstvima u građevinarstvu

  Osim dokazivanja neutralnog učinka, poželjno je opisati i značajan doprinos jednom od okolišnih ciljeva, čime se ostvaruje prednost u financiranju.

  U nastavku je nekoliko primjera dokumentacije kojom se dokazuje doprinos ciljevima:

  • Službena dokumentacija samog uređaja / opreme o energetskom razredu
  • Ponuda / Certifikat iz koje je vidljiv energetski razred / ušteda energije koja se postiže / sukladnost opreme ili uređaja s ekološkom prihvatljivošću / korištenje recikliranih materijala / materijala koji su ekološki prihvatljivi / ili se na dokumentu nalazi oznaka o ekološkoj prihvatljivosti
  • Dokaz o sukladnosti Projekta sa standardima održive i zelene prakse; npr. sukladnost s principima i standardima zelene gradnje (certifikati: LEED, BREEAM i sl.) / upotreba recikliranih građevinskih materijala, materijala s manjim nepovoljnim utjecajem na okoliš i zdravlje ljudi te proizvoda kojima se poboljšava energetska učinkovitost građevina / zahtjevi ekološke proizvodnje (eko-oznaka: EU Eco Label, Prijatelj okoliša i sl.) / EU katalog proizvoda koji nose EU Ecolabel: http://ec.europa.eu/ecat/; Popis proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo znak EU Ecolabel: https://mingor.gov.hr/nacionalni-registar-eu-ecolabel-proizvoda-i-usluga/8145 )
  • Vodopravna dozvola za korištenje voda; npr. javna vodoopskrba / navodnjavanje / korištenje vodne snage za pogonske namjene / korištenje voda i vodenih površina za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata ili za splavarenje (uključujući rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima)
  • Dozvola vezana uz djelatnost skupljanja, skladištenja, oporabe ili zbrinjavanja otpada / Dozvola za gospodarenje otpadom (npr. trgovina koja prodaje pića čiji je prostor veći od 200 m2 obvezna je tijekom radnog vremena preuzimati od potrošača pripadajuću ambalažu)
  • Dozvola vezana uz odlaganje otpada (npr. Ugovor s davateljem javne usluge sakupljanja komunalnog otpada)

  Dakle, neusklađenost projekta s DNSH načelom automatski diskvalificira prijavitelja, budući da je poštivanje DNSH načela i neutralnost u odnosu na okolišne ciljeve nužan uvjet za dobivanje EU sredstava u aktualnom financijskom razdoblju. Značajan doprinos klimatsko-ekološkim ciljevima nije uvjet, no može Vam pomoći da ostvarite prednost prilikom ocjenjivanja Vaše prijave za financiranje EU sredstvima.