Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (2. Poziv)

potpore

U današnjim uvjetima visokih cijena energenata s jedne strane i unaprjeđenja tehnoloških rješenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s druge strane, zelena tranzicija ističe se kao ekonomski najisplativija opcija velikom broju poduzetnika. Podrška u obliku bespovratnih sredstava iz EU fondova
dodatno doprinosi isplativosti ulaganja u zelenu tranziciju, a upravo je natječaj “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” usmjeren na spomenuta ulaganja.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja MSP-ova (do 249 zaposlenih) i srednje kapitaliziranih mid-caps poduzeća (do 3.000 zaposlenih) iz energetski intenzivnih industrija koja energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja OIE i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Poziv  će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, posebno iz energetski intenzivnih industrija , a radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

  • Ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
  • Održive uporabe prirodnih resursa
  • Prijelaza na kružno gospodarstvo
  • Sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
31 Proizvodnja namještaja

Vrste, iznos i intenzitet potpora
Raspoloživa alokacija podijeljena je na mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća.
Grupa 1. Mala i srednja poduzeća

  • najniži iznos potpore: 70.000,00 eura
  • najviši iznos potpore: 995.421,06 eura

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

  • najniži iznos potpore: 265.445,62 eura
  • najviši iznos potpore: 4.645.298,29 eura

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 milijuna €, bez PDV-a. Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta bez PDV-a.

U okviru ovog poziva mogu se ostvariti tri vrste potpora:

a) potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade:

Intenzitet potpore prema veličini poduzeća (%)
mala srednja velika (mid-cap)
Panonska Hrvatska
Jadranska Hrvatska
Sjeverna Hrvatska
65 55 45
Grad Zagreb 55 45 35

b) potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski pretvarači, kolektori, dizalice topline,…), obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije:

Intenzitet potpore prema veličini poduzeća (%)
mala srednja velika (mid-cap)
Sva područja RH 65 55 45

c) potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo:

Intenzitet potpore prema veličini poduzeća (%)
mala srednja velika (mid-cap)
Panonska Hrvatska
Jadranska Hrvatska
Sjeverna Hrvatska
75 65 55
Jadranska Hrvatska 75 65 55
Sjeverna Hrvatska 75 65 55
Grad Zagreb 65 55 45

Objava natječaja očekuje se do kraja 2023. godine, a predviđen period zaprimanja prijava je od siječnja do lipnja 2024. godine.
Za detaljnije informacije o ovom natječaju javite nam se na: info@innomconsulting.eu.