EU fondovi za organizacije civilnog društva u 2024. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
U nastavku pročitajte detaljnije informacije o natječajima za bespovratna sredstva za organizacije civilnog društva koje očekujemo u 2024. godini.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a


Cilj: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a, kroz suradnju s odgojno-obrazovnim, visoko-obrazovnim i znanstvenim institucijama te provedbu aktivnosti među djecom i mladima.

Prihvatljive aktivnosti:

⦁ Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i mladima
⦁ Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih, visoko-obrazovnih i znanstvenih institucija u popularizaciji znanosti među djecom i mladima
⦁ Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca, učenici i studenti

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva

Prihvatljivi partneri:
⦁ znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili visoko-obrazovna institucija iz STEM područa upisana u Upisnik visokih učilišta
⦁ udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija
⦁ ustanove
⦁ regionalne i lokalne razvojne agencije;
⦁ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000 – 300.000 EUR
Trajanje projekta: 18-36 mjeseci
Planirani datum objave: siječanj 2024.

Čitanjem do uključivog društva

Cilj: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Specifični ciljevi:
⦁ Povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ranjivih skupina
⦁ Razvoj čitalačke pismenosti djece i mladih, starijih te osoba s invaliditetom

Prihvatljive aktivnosti:
⦁ Razvoj usluge pokretne knjižnice
⦁ Priprema i provedba radionica čitanja i/ili pisanja za pripadnike ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji: narodne knjižnice (ustanove u kulturi koje samostalno obavljaju knjižničnu djelatnost)

Prihvatljivi partneri:
⦁ umjetnička organizacija,
⦁ udruga,
⦁ ustanova,
⦁ jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000 – 800.000 EUR
Trajanje projekta: do 42 mjeseca
Planirani datum objave: siječanj 2024.

Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje


Cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi:
⦁ Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja
⦁ Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Prihvatljive aktivnosti:
Komponenta 1 – pilot program poticanja aktivnog starenja, u okviru koje su predviđene aktivnosti koje potiču usvajanje novih vještina (informatička pismenost, korištenje digitalnih alata (e-građani), financijska pismenost), društvene i kulturne aktivnosti koje preveniraju usamljenost, sportske i ostale aktivnosti koje promiču zdrav život te jačanje kapaciteta udruga (izrada programa radionica, mentorski programi za zaposlene u OCD – u konferencije, okrugli stolovi, studijske posjete).
Komponenta 2 predviđa razvoj društvenih centara za umirovljenike u okviru koje su predviđene aktivnosti uređenja i opremanja društvenog centra u javnom vlasništvu, održavanja aktivnosti u društvenom centru u javnom vlasništvu te ostale aktivnosti koje doprinose poticanju aktivnog starenja.
Komponenta 3 će jačati kapacitete umirovljenika u kontekstu razvoja kvalitete usluga za umirovljenike u okviru koje su predviđene aktivnosti umrežavanja i izrade standarda kvalitete za rad udruga umirovljenika i pružanja usluga umirovljenicima.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000 – 400.000 EUR
Trajanje projekta: 12-36 mjeseci
Planirani datum objave: travanj 2024.

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport

Cilj: uključiti što veći broj dionika iz sektora turizma i sporta sa svrhom provedbe sportskih programa koji će pridonijeti uključivanju u društvo socijalno ugrožene djece, mladih i osoba s invaliditetom, podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske programe i sportska natjecanja te integriranja korisnika u redovite programe sportskih klubova i udruga.

Prihvatljive aktivnosti:
⦁ izrada plana i programa sportskih i rekreativnih aktivnosti te planiranje sportskih natjecanja
⦁ podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske programe i sportska natjecanja
⦁ integriranje korisnika u redovite programe sportskih klubova i udruga
⦁ stvaranje preduvjeta za ostanak korisnika u sustavu sporta i sportske rekreacije

Prihvatljivi prijavitelji:
⦁ pravne osobe iz sustava sporta (sportski klubovi, sportske udruge, trgovačka društva koja obavljaju sportsku djelatnost, ustanove koje obavljaju sportsku djelatnost (Ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba)
⦁ odgojno-obrazovne ustanove

Prihvatljivi partneri:
⦁ organizacije civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti,
⦁ ustanove upisane u registar športske djelatnosti,
⦁ osnovne i srednje škole
⦁ sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole
⦁ udruge, neovisno o području djelovanja,
⦁ vjerske zajednice,
⦁ ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici
⦁ zaklade
⦁ jedinice lokalne ili regionalne samouprave,
⦁ međunarodne organizacije,
⦁ vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.000.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 67.000 – 150.000 EUR
Trajanje projekta: 48 mjeseci
Planirani datum objave: lipanj 2024.

Jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga

Cilj: unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga

Prihvatljive aktivnosti:

⦁ jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga
⦁ jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih pilot programa (uključujući zapošljavanje koordinatora volontera)
⦁ mentoriranje i osposobljavanje djelatnika malih lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga (uključujući stažiranje i stručno osposobljavanje u tim OCD-ima)
⦁ uspostavljanje mobilne podrške malim lokalnim OCD-ima za pružanje socijalnih usluga
⦁ aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga
⦁ aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici
⦁ aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću projekta

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva (udruge i zaklade)

Prihvatljivi partneri:
⦁ organizacije civilnoga društva,
⦁ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
⦁ javne ustanove s djelatnošću u području zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000 – 300.000 EUR
Trajanje projekta: 18-36 mjeseci
Planirani datum objave: studeni 2024.

Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi

Cilj: Povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina osiguranjem pristupa i sudjelovanjem u kulturi

Specifični ciljevi:

⦁ Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi
⦁ Jačanje kapaciteta zaposlenika ustanova u kulturi
⦁ Promicanje sudjelovanja u kulturi pripadnika ranjivih skupina, osobito djece i mladih, starijih i osoba s invaliditetom

Prihvatljive aktivnosti:

⦁ Unapređenje postojećih i/ili uspostavljanje novih inkluzivnih usluga ustanova u kulturi
⦁ Edukacija stručnjaka za primjenu inkluzivnih usluga ustanova u kulturi razvijenih u okviru projekta i/ili rad s ranjivim skupinama
⦁ Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti namijenjenih pripadnicima ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji: Ustanove u kulturi

Prihvatljivi partneri:
⦁ umjetnička organizacija,
⦁ udruga,
⦁ ustanova,
⦁ jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 5.400.000 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 50.000 – 300.000 EUR
Trajanje projekta: do 24 mjeseca
Planirani datum objave: ožujak 2024.

Za detaljnije informacije o natječajima te za podršku prilikom pripreme prijava za natječaje, javite nam se na: info@innomconsulting.eu.